INFOLINIA: 881670960

sklep@nawagezdrowia.com.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.nawagezdrowia.com.pl

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:


Administrator – Agnieszka Rajch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NA WAGE ZDROWIA AGNIESZKA RAJCH, posługującą się numerem NIP: 9211960859 oraz numerem REGON: 383148065  z siedzibą ul. Partyzantów 9,  22-400 Zamość, woj. lubelskie, adres poczty elektronicznej:  sklep@nawagezdrowia.com.pl numer telefonu: +48 881 670 960;
Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta;
Klient – oznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w szczególności, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Klient będący Konsumentem – oznacza (1) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  (2) osobę fizyczną, która  ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, która jednocześnie uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej), dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej;
Klient będący Przedsiębiorcą – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sklepem, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.nawagezdrowia.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Sprzedawca, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowy Sprzedaży swoich Towarów drogą elektroniczną oraz świadczy inne Usługi na rzecz Klientów;
Sprzedawca – Agnieszka Rajch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NA WAGE ZDROWIA AGNIESZKA RAJCH, posługującą się numerem NIP: 9211960859 oraz numerem REGON: 383148065  z siedzibą ul. Partyzantów 9,  22-400 Zamość, woj. lubelskie, adres poczty elektronicznej: sklep@nawagezdrowia.com.pl numer telefonu: +48 881 670 960; będący stroną Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach Sklepu;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawierania umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin. 

1.    Niniejsza Polityka prywatności nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i  jej celem jest  pomoc Klientom Sklepu w rozumieniu dlaczego Administrator w ramach Sklepu Internetowego zbiera dane osobowe. 

2.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez nich Sklepowi Internetowemu w ramach Rejestracji Konta, zawierania Umowy, składania Zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług w tym prowadzenia Newslettera jest Sprzedawca, posiadający nr rejestracji w GIODO. 

3.    Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie, jednak niepodanie danych w procesie Rejestracji Konta uniemożliwia ją i uniemożliwia prowadzenie Konta oraz korzystanie z  wszystkich udogodnień związanych z posiadaniem Konta Klienta, uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia na Towar i jego realizację, a niepodanie adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie przez Klienta Newslettera.

4.    Dane osobowe zbierane są przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133  poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm. poz. 1422). 

5.    Sklep Internetowy  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
1)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2)    poprzez gromadzenie plików “Cookies”.

6.    Dane osobowe są przetwarzane w ramach Sklepu Internetowego dla celu prawidłowego zawarcia, realizacji,  rozwiązania, odstąpienia  z Klientem od Umowy sprzedaży, świadczenia Usług oraz do realizacji innych celów określonych w Regulaminie, w tym do kontaktowania się z Klientem oraz, w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta – do celów marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i po uzyskaniu zgody Klienta.

7.    Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

8.    Klient ma w każdym czasie dostęp do podanych Sklepowi Internetowemu danych i może je poprawiać, uzupełniać, uaktualniać oraz żądać ich usunięcia.  Klient może to uczynić poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie na adres e-mail lub pocztowy Sklepu Internetowego: www.nawagezdrowia.com.pl Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta i zaprzestaniem przesyłania Klientowi Newslettera. 

9.    Sprzedawca może odmówić żądania usunięcia danych osobowych na żądanie Klienta w sytuacji, gdy ten naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe KIienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są za jego zgodą dla celów marketingowych. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych oraz handlowych, jeżeli nie wyrazi na to zgody.

11.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Sklepu Internetowego, w tym w szczególności stosuje środki techniczne, które mają na celu zapobieżenie dostępu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów, tj. środków takich jak m. in. zabezpieczenie zbioru danych przed dostępem nieuprawnionych osób, stosowanie certyfikat SSL,  szyfrowanie danych służących autoryzacji Klienta, umożliwienie dostępu do Konta po podaniu loginu i hasła. 

12.    Politykę Prywatności przyjęto w dniu 29.12.2019

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl